Komisja Opiniodawcza

Komisja Opiniodawcza Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

(kadencja 2021-2024):

Przewodniczący – Jacek Sabat

Członek KO – Maciej Wojnicki

Członek KO – Ewa Głowska

Członek KO – Agata Podhajska

Członek KO – Renata Wiszniewska

Członek KO – Dariusz Sas

Członek KO – Janina Bilicka 

Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonywana jest w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. Z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

Art. 157.

1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:

1) organizacja zawodowa wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych;

2) w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

1a. (uchylony)

2. Sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozbieżnych operatów szacunkowych określających wartość tej samej nieruchomości dla tożsamego celu wyceny.

 

Regulamin działania Komisji Opiniodawczej (pobierz)