Statut

STATUT

LEGNICKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, zwane dalej stowarzyszeniem i używające skrótu LSRzM, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem rzeczoznawców majątkowych.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Legnica.

§3

Terenem działania LSRzM jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie zrzesza rzeczoznawców majątkowych zajmujących się problematyką wyceny nieruchomości.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§7

1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swych członków.

2. Stowarzyszenie, do prowadzenia swych spraw, może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§8

1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych” i innych pieczęci wg wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może ustalić godło i odznakę Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Stowarzyszenie może wydawać dyplomy, certyfikaty, opinie i rekomendacje o swoich członkach.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

§9

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim rzeczoznawców majątkowych, w szczególności: podnoszenie rangi i ochrona praw zawodowych rzeczoznawców majątkowych, dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu i sprzyjanie doskonaleniu kwalifikacji zawodowych, czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia, krzewienie solidarności zawodowej oraz reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1.Nawiązywanie współpracy w zakresie szacowania nieruchomości z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi, zainteresowanymi gospodarką nieruchomościami.

2. Propagowanie fachowych opracowań z dziedziny szacowania nieruchomościami.

3. Dbałość o właściwy poziom etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych i solidarność zawodową.

4. Inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych i przepisów technicznych w zakresie nieruchomości.

5. Wydawanie opinii i ocen operatów szacunkowych zgodnie z wymogami przewidzianymi prawem.

6. Prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach spornych związanych z działalnością zawodową rzeczoznawców majątkowych.

7. Organizowanie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej na cele statutowe.

9. Organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów specjalistycznych dla członków i innych osób.

10. Udzielanie członkom wsparcia prawnego i zawodowego.

11. Tworzenie na użytek członków Stowarzyszenia banku informacji o nieruchomościach.

12. Inspirowanie i wdrażanie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia.

13. Tworzenie internetowych platform informacyjnych oraz forów dyskusyjnych dla Stowarzyszenia.

14. Pozyskiwanie środków finansowych na organizowanie i dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie.

15. Współpraca z podmiotami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

§11

Stowarzyszenie pozyskuje środki na działania miedzy innymi poprzez:

1.Prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów.

2. Pozyskiwanie zleceń na opracowanie, opiniowanie spornych opracowań.

3.Prowadzenie działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej.

4.Prowadzenie praktyk zawodowych.

5. Inne działania zgodne z jego celami.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. honorowych,

3. wspierających.

§13

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, posiadający uprawniania do wyceny nieruchomości zgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 14

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu wypełnionej deklaracji członkowskiej zaopiniowanej pozytywnie przez Zarząd Stowarzyszenia oraz pozytywne opinii Przewodniczącego Komisji Etyki i wpłacie wpisowego.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia

2. korzystania z urządzeń, świadczeń, pomocy, banku informacji, wydawnictw oraz doradztwa i fachowych szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie

3. działania w zespołach i komisjach problemowych stowarzyszenia

4. uczestnictwa w zespołach i komisjach problemowych w innych organizacjach i Stowarzyszeniach.

§ 16

1. Członkostwo honorowe nadaje się w trybie uchwały Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia lub dziedzin związanych z celami Stowarzyszenia

2.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich

3. Członkostwa honorowego może pozbawić tylko Walne Zgromadzenie w trybie uchwały na wniosek Komisji Etyki Zawodowej lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

4. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie w trybie uchwały członkowi honorowemu może nadać tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia

5.Honorowym Prezesem Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca status członka honorowego, która pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia przez okres przynajmniej dwóch kadencji.

§ 17

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 18

Obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia:

1. przestrzeganie Statutu, Regulaminu i Uchwał Stowarzyszenia

2. przestrzeganie norm współżycia społecznego

3. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia

4. dbanie o kształtowanie wysokiego prestiżu zawodu rzeczoznawcy majątkowego

5. terminowe opłacanie składek członkowskich i uchwalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

§ 19

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wypowiedzenia lub śmierci

2. na wniosek Komisji Etyki Zawodowej za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub naruszanie norm etyki zawodowej

3. utraty uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

4. ubezwłasnowolnienia

5. utraty praw publicznych

6. nieopłacania składek członkowskich i innych obowiązujących świadczeń przez okres dłuższy niż sześć miesięcy

§20

1. Ustanie członkostwa Stowarzyszenia jest potwierdzane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W okresie odwołania członkostwo ulega zawieszeniu.

ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia

§ 21

Władzami stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Komisja Etyki Zawodowej

§ 22

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki Zawodowej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 23

Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, bez wynagrodzenia.

Przysługuje im jednak zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań statutowych.

§ 24

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 25

Walne Zgromadzenie stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia zwołuje zarząd raz w roku.

§27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia może być zwołane przez Zarząd lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków stowarzyszenia.

§28

Do zadań Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia należy:

1. określenie głównych kierunków działania stowarzyszenia

2. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich

3. nadawanie godności członka honorowego

4. uchwalanie statutu i regulaminów wewnętrznych oraz ich zmian

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów stowarzyszenia

6. wybór władz stowarzyszenia

7. ustalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia

8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia obciążenia lub zbycia nieruchomości stanowiącej majątek stowarzyszenia

9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia

10. powoływanie komisji

§29

W przypadku braku quorum podczas Walnego Zgromadzenia uchwały podejmowane są przez Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.

§ 30

O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków(delegatów) co najmniej 14 dni przed planowanym terminem, w zawiadomieniu Zarząd przesyła szczegółowy porządek obrad.

§31

Walne Zgromadzenie stowarzyszenia wybiera w głosowaniu tajnym władze stowarzyszenia:

1. Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu

2. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej

3. Przewodniczącego i członków Komisji Etyki Zawodowej

§32

Do zadań Zarządu stowarzyszenia należy:

1. realizacja uchwał walnego zgromadzenia,

2. uchwalanie okresowych planów działalności w określonych przez Walne Zgromadzenie kierunkach,

3. organizowanie szkoleń, kursów oraz działalności wydawniczej i opiniującej,

4. nadawanie i pozbawianie członkostwa,

5. reprezentowanie stowarzyszenia,

6. organizowanie pomocy technicznej i doradczej członkom,

7. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia.

§33

Do zadań Komisji Etyki Zawodowej należy:

1. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia, zniesławień, oraz rozpatrywanie skarg i wniosków osób trzecich, w nie rozstrzygniętych przypadkach sporów, zniesławień, skarg i wniosków osób trzecich kierowanie spraw na drogę sądową, lub zgłoszenie do prokuratury.

2. stawianie wniosków o pozbawienie członkostwa,

3. opiniowanie kandydatów na członków stowarzyszenia.

§34

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. okresowa kontrola całej działalności stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem strefy finansowo – gospodarczej,

2. ocena realizacji przez Zarząd uchwał walnego zgromadzenia,

3. wnioskowanie o udzielenie, lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi przez Walne Zgromadzenie.

§ 35

Zasady wyboru oraz pracy władz stowarzyszenia określa „Regulamin pracy władz stowarzyszenia zatwierdzany na Walnym Zgromadzeniu”.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§36

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne mienie.

Zasady gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej mogą być unormowane w regulaminach wewnętrznych.

§37

Fundusze Stowarzyszenia powstają z:

1. Wpisowego i składek członkowskich

1.1wysokość wpisowego jest ustalana lub zmieniana przez Walne Zgromadzenie

1.2wysokość miesięcznej składki członkowskiej jest ustalana lub zmieniana przez Walne Zgromadzenie

2. Dotacji i subwencji

3. Darowizn, spadków i zapisów

4. Wpływów i dochodów z działalności gospodarczej.

4.1 Wpływy i dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie do realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

§38

Stowarzyszenie w stosunkach z innymi osobami reprezentuje Prezes, lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych oraz w sprawach finansowych przekraczających zwykły zarząd mieniem Stowarzyszenia, wymagane są dwa podpisy. Uprawnienia do składania podpisów posiada Prezes Stowarzyszenia, jego zastępca oraz Skarbnik.

Uprawnienia te mogą być przeniesione uchwałą Zarządu także na innych członków Walnego lub Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§39

Uchwały dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§40

Sprawy zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w porządku Walnego Zgromadzenia, doręczonym członkom stowarzyszenia na 14 dni przed planowanym terminem, z podaniem treści proponowanych zmian statutu.

§41

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz sposób przeznaczania majątku Stowarzyszenia.

Niniejszy Statut uchwalony został na Walnym Zgromadzeniu członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 20.04.2018 r. uchwałą nr 3/2018.