VIII spotkanie warsztatowe członków LSRzM zorganizowano 3 lutego 2017 r. Spotkanie odbyło się w Hotelu Sękowski w Legnicy.

Temat spotkania brzmiał: Jak zaprzyjaźnić się z analitykiem bankowym?

Spotkanie warsztatowe przygotowała i poprowadziła Kol. Klaudia Piekarczyk. Program warsztatów obejmował m.in ;

– informacje o pracy analityka bankowego w odniesieniu do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy

– informacje o zakresie analizy operatów szacunkowych przez analityka bankowego – przykłady wycen w których analityk bankowy wnosił o dodatkowe wyjaśnienia autora operatu szacunkowego

Dyskusja prowadzona na spotkaniu warsztatowym dotyczyła treści operatu szacunkowego, zarówno zakresu opisów i podawania informacji o lokalizacji nieruchomości podobnych jak i sposobu doboru nieruchomości podobnych i procedur wyceny.